คณะผู้บริหาร

นายบดินทร์ชัย เปียปิยะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวิภาวรรณ กรรณิการ์
ผู้ช่วยบริหารงาน(รักษาราชการแทน คนที่ 1)

นายเอกสิทธิ์ ชูชั่ง
ผู้ช่วยบริหารงาน(รักษาราชการแทน คนที่ 2)

นางสาวสุธาทิพย์ ยกตรี
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางวิภาวรรณ กรรณิการ์
หัวหน้างานบริหารบุคลากร

นางสาววันนิสา ศรีสงคราม
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นายเตชิต พรหมมาเย็น
หัวหน้างานบริหารทั่วไป