ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเวก สรเดช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2526 - 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร อินทรักษ์
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา นิลทัพ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ จันทรสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2544 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ ฤทธิ์บำรุง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายบดินทร์ชัย เปียปิยะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน