กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุธาทิพย์ ยกตรี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวรัชดา ทาบ้านฆ้อง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1