กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเอกสิทธิ์ ชูชั่ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวลลิตา ทองดอนใหม่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0