กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเอกสิทธิ์ ชูชั่ง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางลลิตา หนูไทย
ครู

นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ครู