กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเอกสิทธิ์ ชูชั่ง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นาสาวลลิตา ทองดอนใหม่