กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชนะพันธ์ุ เอี่ยมแสนสุข
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ