กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2