คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.วิภาดา คำศิลา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน/ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ลัดดา ประจันบาล
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 1/ฝ่ายสารวัตรนักเรียน/ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธีราวัฒน์ สุขเนียม
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2/ฝ่ายสารวัตรนักเรียน/ฝ่ายจราจร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สุกัญญา ขำอินทร์
ตำแหน่ง : เลขานุการคนที่ 1/ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ชลิดา ชัยบัวรินทร์
ตำแหน่ง : เลขานุการคนที่ 2/ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กานดา สวัสดิ์เอื้อ
ตำแหน่ง : เหรัญญิกคนที่ 1/ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กันตา ชมพูทิพย์
ตำแหน่ง : เหรัญญิกคนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ณัฐกร คงจันทร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม/ฝ่ายจราจร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ณัฐวุฒิ หัสดี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.เสกข์ ทองธรรม
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตรนักเรียน/ฝ่ายพยาบาลและกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.จิรายุ แสนตัน
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายจราจร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ศราวุฒิ แสนแก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายจราจร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธงชัย คำภูธร
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.เกียรติศักดิ์ พุ่มราช
ตำแหน่ง : ฝ่ายรักษาความสะอาด/ฝ่ายจราจร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สุพัชริดา บุตรดาวงค์
ตำแหน่ง : ฝ่ายรักษาความสะอาด/ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พิชญา ชื่นชู
ตำแหน่ง : ฝ่ายรักษาความสะอาด/ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จิราพร คำภูธร
ตำแหน่ง : ฝ่ายรักษาความสะอาด/ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.วันชนะ ดวงรัตน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาลและกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.วงกต แก้วมั่น
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาลและกีฬา/ฝ่ายจราจร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อังศุมาลี แก้วบุตรดี
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.พิทวัส ไชยสาร
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.มิถุนา กุนาลักษ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายจราจร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.นวพล จันทร์สุข
ตำแหน่ง : ฝ่ายจราจร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.พีรพัฒน์ ธนโชติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายจราจร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2